15 / 100
🌺🌺🌺𝙱𝚊̆̀𝚗𝚐 𝚝𝚊̂́𝚖 𝚕𝚘̀𝚗𝚐 “𝚃𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊̂𝚗 𝚝𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚊́𝚒” 𝚝𝚒𝚗𝚑 𝚝𝚑𝚊̂̀𝚗 𝚜𝚊𝚗 𝚜𝚎̉ 𝚔𝚑𝚘́ 𝚔𝚑𝚊̆𝚗 𝚌𝚞̀𝚗𝚐 đ𝚘̂̀𝚗𝚐 𝚋𝚊̀𝚘 𝚌𝚊́𝚌 𝚃𝚒̉𝚗𝚑 𝚖𝚒𝚎̂̀𝚗 𝚃𝚛𝚞𝚗𝚐, 𝙲𝙻𝙱 𝚐𝚒𝚊𝚘 𝚝𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝙶𝟿 đ𝚊̃ 𝚝𝚘̂̉ 𝚌𝚑𝚞̛́𝚌 𝚙𝚑𝚊́𝚝 đ𝚘̣̂𝚗𝚐, 𝚔𝚎̂𝚞 𝚐𝚘̣𝚒 𝚞̉𝚗𝚐 𝚑𝚘̣̂ 𝚝𝚞̛̀ 𝚌𝚊́𝚌 𝚍𝚘𝚊𝚗𝚑 𝚗𝚐𝚑𝚒𝚎̣̂𝚙 𝚑𝚘̣̂𝚒 𝚟𝚒𝚎̂𝚗 𝚝𝚛𝚎̂𝚗 đ𝚒̣𝚊 𝚋𝚊̀𝚗 𝚃𝚒̉𝚗𝚑 𝚌𝚞̀𝚗𝚐 𝚌𝚊́𝚌 𝚖𝚊̣𝚗𝚑 𝚝𝚑𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝚚𝚞𝚊̂𝚗 𝚌𝚑𝚞𝚗𝚐 𝚝𝚊𝚢 𝚑𝚘̂̃ 𝚝𝚛𝚘̛̣ 𝚋𝚊̀ 𝚌𝚘𝚗 𝚟𝚞̀𝚗𝚐 𝚋𝚊̃𝚘 𝚕𝚞̃ 𝚟𝚞̛𝚘̛̣𝚝 𝚚𝚞𝚊 𝚐𝚒𝚊𝚒 đ𝚘𝚊̣𝚗 𝚔𝚑𝚘́ 𝚔𝚑𝚊̆𝚗. 𝙽𝚐𝚊̀𝚢 0𝟸/𝟷𝟷/𝟸0𝟷0 Đ𝚊̣𝚒 𝚍𝚒𝚎̣̂𝚗 𝙲𝙻𝙱 𝚐𝚒𝚊𝚘 𝚝𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝙶𝟿 đ𝚊̃ 𝚝𝚛𝚞̛̣𝚌 𝚝𝚒𝚎̂́𝚙 đ𝚎̂́𝚗 𝚝𝚑𝚊̆𝚖 𝚑𝚘̉𝚒 𝚟𝚊̀ 𝚝𝚛𝚊𝚘 𝚝𝚊̣̆𝚗𝚐 𝟸𝟻0 𝚙𝚑𝚊̂̀𝚗 𝚚𝚞𝚊̀ 𝚝𝚛𝚒̣ 𝚐𝚒𝚊́ 𝟸𝟻0 𝚝𝚛𝚒𝚎̣̂𝚞 đ𝚘̂̀𝚗𝚐 đ𝚎̂́𝚗 𝚋𝚊̀ 𝚌𝚘𝚗 𝚋𝚒̣ 𝚝𝚑𝚒𝚎̣̂𝚝 𝚑𝚊̣𝚒 𝚗𝚊̣̆𝚗𝚐 𝚗𝚎̂̀ 𝚝𝚊̣𝚒 đ𝚒̣𝚊 𝚋𝚊̀𝚗 𝚇𝚊̃ 𝙷𝚞̛𝚘̛́𝚗𝚐 𝚅𝚒𝚎̣̂𝚝, 𝙷𝚞𝚢𝚎̣̂𝚗 𝙷𝚞̛𝚘̛́𝚗𝚐 𝙷𝚘𝚊́, 𝚀𝚞𝚊̉𝚗𝚐 𝚃𝚛𝚒̣.

🌺🌺🌺𝚃𝙼 𝙱𝚊𝚗 Đ𝚒𝚎̂̀𝚞 𝙷𝚊̀𝚗𝚑 𝙲𝙻𝙱 𝙶𝟿 𝚡𝚒𝚗 𝚌𝚊̉𝚖 𝚘̛𝚗 𝚜𝚊̂𝚞 𝚜𝚊̆́𝚌 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚝𝚊̂́𝚖 𝚕𝚘̀𝚗𝚐 𝚟𝚊̀𝚗𝚐 đ𝚎̂́𝚗 𝚝𝚞̛̀ 𝚌𝚊́𝚌 𝙳𝚘𝚊𝚗𝚑 𝚗𝚐𝚑𝚒𝚎̣̂𝚙 𝚑𝚘̣̂𝚒 𝚟𝚒𝚎̂𝚗 𝚟𝚊̀ 𝚌𝚊́𝚌 𝚖𝚊̣𝚗𝚑 𝚝𝚑𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝚚𝚞𝚊̂𝚗 đ𝚊̃ 𝚌𝚑𝚞𝚗𝚐 𝚝𝚊𝚢, đ𝚘̂̀𝚗𝚐 𝚑𝚊̀𝚗𝚑 𝚌𝚞̀𝚗𝚐 𝙲𝙻𝙱 𝙶𝟿 𝚜𝚊𝚗 𝚜𝚎̉ 𝚔𝚑𝚘́ 𝚔𝚑𝚊̆𝚗 𝚌𝚞̀𝚗𝚐 đ𝚘̂̀𝚗𝚐 𝚋𝚊̀𝚘 𝚖𝚒𝚎̂̀𝚗 𝚃𝚛𝚞𝚗𝚐.

——— CÂU LẠC BỘ GIAO THƯƠNG G9 ———

🏆KẾT NỐI – ĐỒNG HÀNH ĐẾN THÀNH CÔNG🏆

Email: g9biz.vt@gmail.com
Website: www.g9biz.com
Fanpage: G9Biz-CLB Giao thương G9